นโยบายเว็บไซต์

หน้าหลัก › นโยบายเว็บไซต์

ข้อยกเว้นในการรับผิดชอบ

โปรดทราบบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทมีการควบคุมด้านมาตรการด้านความปลอดภัย แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ แสดง ตีพิมพ์หรือถ่ายทอดเนื้อหาและภาพถ่ายภายในเว็บไซต์นี้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัทฯ เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท นิปปอน คอมซะ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทนิปปอนคอมซะจำกัดในฐานะผู้ประกอบการด้านข้อมูลส่วนบุคคลตาม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548)” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จึงขอเรียนแจ้งการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและไม่เป็นการทำลายความเชื่อถือของลูกค้าไว้ดังต่อไปนี้บริษัทนิปปอนคอมซะจำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่สามารถบ่งชี้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเสียง, ภาพ, รหัส, หมายเลขที่ได้กำหนดไว้ให้แต่ละบุคคล, วันเดือนปีเกิด, ชื่อ-นามสกุล ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ได้กล่าวถึงอันถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (รวมถึงข้อมูลที่เฉพาะข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวไม่อาจบ่งชี้ตัวบุคคลได้ แต่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้อย่างคร่าวๆ และสามารถบ่งชี้ตัวบุคคลจากการนั้นได้)

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาไว้ดังต่อไปนี้ และจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาด

  • ใช้ในการส่งข้อมูล, ตอบคำถามที่ได้รับการสอบถามมา และเป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจต่างๆ
  • วัตถุประสงค์ในการจัดการเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการจัดการเว็บไซต์

บริษัทฯ จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาได้อย่างเข้มงวดและเหมาะสม เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดการเข้าถึงโดยมิชอบ, การทำลาย, การรั่วไหล, การแก้ไข เป็นต้น

การฝากข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจฝากข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาได้ไว้กับภายนอกชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะฝากเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และคัดเลือกผู้รับฝากอย่างเข้มงวดโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม และจะไม่นำข้อมูลไปมอบให้บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่จำเป็นต่อการคุ้มครองทรัพย์สิน, ร่างกาย ตลอดจนชีวิตมนุษย์ตามกฎหมาย และยากต่อการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  • กรณีที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเยาวชนหรือการส่งเสริมสุขอนามัยของสาธารณชน และยากต่อการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  • กรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้น

 

โปรดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

กลับไปด้านบน